Wyniki weryfikacji wniosków do BO2018

0
624
views

W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 350 wniosków, z czego 35 to projekty ogólnomiejskie.

Poniżej przedstawiamy pozytywnie i negatywnie zweryfikowane wnioski z terenu jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec. Głosowanie odbędzie się w dniach 11-24 września.

Projekty zwaryfikowane pozytywnie:

L/1/15/2017 – Monitoring dla Szopienic i Burowca – 400 000 zł

L/3/15/2017 – „BEZPIECZNE SZOPIENICE” – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice – 100 000 zł

L/5/15/2017 – Nowości wydawnicze i doposażenie filii – 20 000 zł

L/6/15/2017 – Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Lwowskiej (plac zabaw, miejsca postojowe) – 268 500 zł

L/8/15/2017 – Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci – 350 000 zł

L/9/15/2017 – Nowoczesna pracownia komputerowa dla VI LO oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji – 130 000 zł

L/10/15/2017 – Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz odświeżenie
pomieszczeń wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni (malowanie, wymiana wykładzin, podłoża) – 53 400 zł

L/11/15/2017 – Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhofa, Wiosny Ludów do potrzeb społeczności lokalnej – 261 250 zł

L/12/15/2017 – Niedzielne podwieczorki kulturalne – 40 000 zł

Pełna lista wraz z opisami i uzasadnieniem dostępna [TUTAJ]

Projekty zweryfikowane negatywnie:

L/2/15/2017 – Rewitalizacja zieleni przy ulicy Bednorza – Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach rewitalizacją należy objąć cały pas drogowy ulicy Bednorza – byłoby to znacznie większe zadanie.

L/4/15/2017 – Przedszkole naszych marzeń – Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

L/7/15/2017 – Doposażenie i remont sali terapeutyczno-rewalidacyjnej w ZSS nr 10 w Katowicach – Szopienicach w nowoczesny sprzęt i akcesoria poprawiające skuteczność prowadzonych terapii integracji sensorycznej i polisensorycznej – Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

L/13/15/2017 – Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla wszystkich mieszkańców Burowca i okolic – W związku z planowaną inwestycją dotyczącą realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Korczaka w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, aktualnie analizowane są tereny pod układ drogowy w celu skomunikowania przyszłej zabudowy. Planowany przebieg drogi od ul. Korczaka do ul. Deszczowej poprzez ul. Babiego Lata wchodzi w zakres wskazanej lokalizacji głównej omawianego wniosku. Dokładną trasę przebiegu układu drogowego określi dokumentacja projektowa. Na terenie określonym w formularzu zgłoszeniowym zadania jako lokalizacja alternatywna dla wnioskowanej inwestycji została zlecona koncepcja przebiegu drogi dla rowerów zapewniająca skomunikowanie terenu przyszłego basenu miejskiego (położonego w rejonie ul. Konnej i ul. Hallera) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5, przewidzianej do realizacji w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura
Rowerowa”.

L/14/15/2017 – Psi wybieg – strefa sportu i wypoczynku dla naszych czwronożnych przyjaciół z Burowca i okolic – Na wnioskowanym obszarze zlecono koncepcję przebiegu drogi dla rowerów zapewniającą skomunikowanie przyszłego basenu miejskiego (położonego w rejonie skrzyżowania ul. Konnej i ul. Hallera) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz z trasą rowerową nr 5, przewidzianej do realizacji w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”. Przedmiotowa koncepcja wykaże jaki obszar i w jakim stopniu omawiana nieruchomość zostanie przeznaczona pod omawianą inwestycję. Do czasu opracowania koncepcji nie jest możliwa realizacja wnioskowanego zadania w danej lokalizacji.

L/15/15/2017 – Szopienickie Trio Olimpijskie – Biuro Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice wskazało, że kamienica mieszkalna położona przy ul. 11 Listopada 6,8 objęta jest ochroną konserwatorską na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr VII/96/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26.02.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu obszaru południowo-zachodniej części dzielnicy Szopienice. Zgodnie z zapisami Rozdz. 6 „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” ustala ona uwarunkowania działalności inwestycyjnej z wymogiem utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych: gabarytów i formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju pokrycia dachów, wystroju i detali architektonicznych, stolarki.

L/16/15/2017 – „Senior na swoim” Aktywny wypoczynek – Zakres prac wskazany we wniosku nie jest możliwy do wykonania w okresie przewidzianym Regulaminem BO w części dot. przejścia dla pieszych, które wymaga ustaleń i przebudowy pasa drogowego torowiska poza pasem drogowym. Rozbudowa terenu była już przedmiotem rozmów w czasie wyznaczenia terenu parku „Wiosny Ludów”. Z uwagi na występujące trudności podjęto decyzje o budowie parku po drugiej stronie ulicy. Realizacja zadania bez możliwości zabezpieczenia bezpiecznego dojścia do niej jest bezzasadna oraz dóbr kultury współczesnej” ustala ona uwarunkowania działalności inwestycyjnej z wymogiem utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych: gabarytów i formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju pokrycia dachów, wystroju i detali architektonicznych, stolarki.

Pełna lista wraz z opisami i uzasadnieniem dostępna [TUTAJ]

Zweryfikowane pozytywnie projekty ogólnomiejskie dotyczące Szopienic:

M/1/2017 – „BEZPIECZNE KATOWICE” – zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice – 900 000 zł

M/34/2017 – Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach. Bezpieczna Przystań dla mieszkańców Katowic – 3 140 109 zł – Zadanie dwuletnie. Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 76 650 zł.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.