Walcownia Taśm

0
1205
views

Realizując zadanie inwestycyjne pt. „Zakład Przetwórstwa Miedzi” oddano do eksplo­atacji największy obiekt – walcownię taśm i blach z miedzi i jej stopów w dniu 25 mar­ca 1977 roku. Nowoczesny zakład zaliczano do czołowych tego typu obiektów na świe­cie o rocznej docelowej produkcji 45 000 tom taśm i blach z miedzi i stopów miedzi.

O wielkości zadania inwestycyjnego może świadczyć fakt, że urządzenia produkcyjne zlokalizowano w hali o długości 300 metrów i szerokości 250 metrów. Maszyny i urządzenia produkcyjne rozmieszczono zgodnie z prze­mieszczaniem produktu od wsadu aż do wy­robu gotowego.

Przywóz materiałów wsadowych oraz wy­wóz produkcji był realizowany taborem kole­jowym i samochodowym, dla których zostały wybudowane dwie bocznice kolejowe i stano­wiska do załadunku samochodów w budynku hali produkcyjnej.

Wszystkie prace załadunkowe i wyładun­kowe były wykonywane przez suwnice i wóz­ki widłowe.

Obiektami przynależnymi do walcowni taśm, lecz zlokalizowanymi poza halą pro­dukcyjną były:

  • magazyn olejów i smarów,
  • odpylnia workowa,
  • magazyn amoniaku.

Proces technologiczny produkcji taśm i blach w sposób uproszczony można przed­stawić następująco.

Do stopienia materiałów wsadowych (ka­tody, wióry, zawroty produkcyjne oraz złomy) były przeznaczone cztery piece Russ – Zamet oraz jeden piec Junker.

Po uzyskaniu odpowiedniego składu miedzi lub stopu miedzi, przelewano stopiony metal do pieca odlewniczego (pracowały dwa pie­ce). Piec odlewniczy przemieszczał się po szy­nach (posiadał własny napęd) nad stanowi­sko odlewnicze.

W eksploatacji były dwa stanowiska odlew­nicze, gdzie odlewano wlewki o masie 6-7 ton (wymiary wlewka: długość do 7 metrów, szero­kość 700 mm, wysokość 140 mm) metodą półciągłą pionową. Wlewki po odlaniu wyciąga­no ze studni odlewniczej suwnicą i transpor­towano na stanowisko piły Wagner, gdzie ob­cinano stopę i głowę wlewka.

Po obcięciu końcówek wlewków składo­wano je na stanowisku czyszczenia wlewków. Po oczyszczeniu wlewków transportowano je na stanowisko wlewków gotowych, z któ­rego przemieszczano je do pieca grzewczego typu pokrocznego.

W piecu grzewczym podgrzewano wlew­ki do temperatury 810 – 910°C, a następnie przemieszczane były na linię gorącego wal­cowania. Zakończenie walcowania wlewka na gorąco następowało po uzyskaniu grubo­ści 11,5 mm oraz zwinięciu pasma w rulon. Wszystkie rulony pasma frezowano w celu usu­nięcia wad powierzchniowych.

Po frezowaniu pasmo było zwijane w rulon i kierowane do walcowania wstępnego na zim­no w walcarce Tandem dwuklatkowy. Gru­bość pasma wychodzącego z walcarki ustala­no w zależności od potrzeb w wielkości 0,5 – 3,2 mm i zwijano w krąg.

Kręgi taśm były poddawane dalszym ob­róbkom w zakresie odtłuszczenia, żarzenia, trawienia i walcowania na zimno na walcar­kach wykańczających. Do nadania wyrobom ostatecznej postaci służyło kilka linii cięcia taśm i blach.

Walcownia Taśm produkowała:

  • taśmy z miedzi (grubości 0,05-1 mm; szero­kość 1 7-680 mm),
  • taśmy z mosiądzu (grubości 0,05-2 mm; szerokość 1 7-680 mm),
  • blachy z miedzi (grubości 0,4- 1 mm; szerokość 305-680 mm; długość 800-2 500 mm),
  • blachy z mosiądzu (grubości 0,4-2 mm; szerokość 305-680 mm; długość 800-2 500 mm).

Powyższe wyroby były produkowane z róż­nych gatunków miedzi i jej stopów.

W 2003 roku przeniesiono do hali Walcow­ni Taśm produkcję rurek cienkościennych oraz krążków z miedzi i stopów miedzi. Mimo starań załogi oraz Związków Zawodowych po 21 la­tach pracy w 2008 roku zakończono produk­cję w Walcowni Taśm. Wszystkie produkty Walcowni Taśm były znane i cenione w świecie za ich jakość.

www.muzeumcynku.katowice.pl

Zdjęcia dzięki uprzejmości autora p. Langachera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.