Regulamin gry terenowej „WEHIKUŁ CZASU” 2015

I EDYCJA

Termin realizacji: 16 maja 2015

Miejsce: dzielnica Szopienice – Burowiec

Gra aktywizująca i integrująca lokalną społeczność dla mieszkańcówKatowic.

 

I edycja realizowana jest w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec

Działania są współfinansowane przez Urząd Miasta Katowice

Partnerskie organizacje i instytucje uczestniczące w przygotowaniu i organizacji gry:

 1. Browar Factory Centrum
 2. Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela, ul. Bednorza 20
 3. Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”, ul. Hallera 28/ Burowiec Inicjatywa Mieszkańców
 4. Miejskie Przedszkole nr 56, ul. Wiosny Ludów 17,
 5. Miejskie Przedszkole nr 65, ul. Ciesielska 1,
 6. Miejskie Przedszkole nr 66, ul. Brynicy 50,
 7. MOPS Katowice – DCAL Szopienice
 8. Rada Jednostki Pomocniczej nr 15
 9. Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2 MOPS, ul. Krakowska 138,
 10. Stanica 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, ul. Morawa 119a,
 11. Stowarzyszenie Lepsze Jutro, Park Antona Uthemanna, ul. Wiosny Ludów
 12. Stowarzyszenie MOCNI RAZEM ul. Wiosny Ludów 24,
 13. Świetlica Specjalistyczna nr 2 MOPS, Pl. Powstańców 3 ,
 14. Tomasz Rokicki Radny Miasta Katowice
 15. UKS Szopienice/ Szkoła Podstawowa nr 44, ul. Morawa 86,
 16. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Długosza, ul. Lwowska 2,
 17. Walcownia Cynku, ul. 11-go Listopada,
 18. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, ul. 11-go Listopada 13,
 19. Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. Roździeńska 25 oraz osiedle BAGNO
 20. Zespół Szkół Handlowych, ul. Hallera 60,
 21. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Bednorza 15,

 Cele gry:

 • Aktywizacja i integracja mieszkańców
 • Promocja dzielnicy i działających w niej instytucji i organizacji
 • Zapoznanie uczestników z ciekawą historią dzielnicy

 
§1
Gra miejska jest jednym z działań powadzonych w ramach inicjatywy mieszkańców dzielnicy Szopienice-Burowiec.

 §2

 1. Organizatorem głównym gry miejskiej są mieszkańcy dzielnicy Szopienice-Burowiec.

§3

Zasady gry:

 1. W grze miejskiej „WEHIKUŁ CZASU” mogą wziąć udział drużyny/rodziny składające się od 3 do 5 osób w dowolnym wieku.
 2. Niepełnoletni uczestnicy mogą wziąć udział w grze wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
 3. Do gry może przystąpić maksymalnie 30 drużyn.
 4. Gra odbędzie się w dzielnicy Szopienice-Burowiec, na terenie wskazanym na dostarczonej uczestnikom mapie.
 5. Zadaniem drużyn – w I edycji gry – będzie pokonanie trasy na terenie Szopienic-Burowca, wyznaczonej na mapie oraz wykonanie przygotowanych zadań.
 6. Gra rozpocznie się o godzinie 16:00 w czterech wyznaczonych punktach:
  • Zespół Szkół Handlowych, ul. Hallera 60
  • Miejskie Przedszkole nr 66, ul. Brynicy 50
  • Specjalistyczny Klub Młodzieżowy, Krakowska 138;
  • Stowarzyszenie Lepsze Jutro, Park Antona Uthemanna, ul. Wiosny Ludów

Drużyny otrzymają potwierdzenie miejsca startu mailem lub w Radzie Jednostki Pomocniczej przy zapisach.

 1. Na każdą stację drużyna musi dotrzeć w komplecie, aby móc przystąpić do wykonania zadania.
 2. Punktacja: drużyny za prawidłowe wykonanie zadań praktycznych na każdej ze stacji otrzymają punkty.
 3. Nagrody otrzymają drużyny, które w trakcie wyznaczonego czasu zbiorą najwięcej punktów i dotrą na metę. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, drużyny czeka dogrywka w postaci krótkiego quizu.
 4. Bezpośrednio po zakończeniu gry, na mecie, zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy za udział. Wręczenie nagród odbędzie się 20 czerwca 2015r. podczas Dni Szopienic.

§4

Zasady zgłaszania drużyn:

 1. Zgłoszenie do gry jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu.
 2. Zgłoszenia zawierające: imiona i nazwiska uczestników, telefon kontaktowy do kapitana drużyny oraz nazwę drużyny, należy przesłać w terminie do 14 maja 2015r. na adres: gra.szopienice.org lub istnieje możliwość zgłoszenia osobiście w Radzie Jednostki Pomocniczej nr 15, ul. Wiosny Ludów 24 w środy w godzinach 17:00 – 19:00.

 §5

            Sposób i kryteria oceny konkursu:

 1. Nad prawidłowością przebiegu gry oraz przyznawania punktów czuwać będzie komisja. Skład komisji zostanie podany podczas otwarcia gry.
 2. Komisja będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a w sprawach spornych będzie podejmowała decyzję większością głosów.
 3. Decyzja komisji jest ostateczna.

§6

            Nagrody:

 1. Dla wszystkich uczestników gry przewidziane są koszulki (T-shirty) z logo gry.
 2. Dla wszystkich drużyn przewidziane są dyplomy.

 §7

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z konkursu w przypadku złamania przez uczestników regulaminu.

 §8

            Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników gry będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją gry przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
 2. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.

§9

 1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Uczestnik, zgłaszający się do udziału w grze i biorący w niej udział, wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 3. Biorąc udział w grze, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej w ramach działań fotograficznych przeprowadzonych podczas gry, a także na nieodwołalne, nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tych zdjęć w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z gry.
 4. Organizator nie planuje przełożenia terminu gry, natomiast uczestników zobowiązuje się do stosownego do warunków pogodowych ubioru.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, uniemożliwiające przeprowadzenie gry spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

§10

 1. Wszelkie zapytania uczestnicy mogą kierować na adres e-mail: gra@szopienice.org

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.